Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:

1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni 0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej , gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno – magazynowym z zapleczem socjalno – biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 3.573,97 m2. – nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż 2 625 000,00 zł.

2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 745/4 o powierzchni 0,2576 ha położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z budynkiem warsztatowym o pow. użytkowej 230 m2 – nr KW LU1I/00236531/2 za cenę nie niższą niż 262 500,00 zł.

3. Maszyny pakującej VARIOAC, znajdującej się w Woli Niemieckiej i oznaczoną pod pozycją 168 , za cenę nie niższą niż 75 000,00 zł.

4. Instalacji chłodniczej składającej się z 15 urządzeń , znajdującej się w Lubieńcu i oznaczoną pod pozycją ST 335, za cenę nie niższą niż 187 500,00 zł.

Powyższe nieruchomości i ruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie.
Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
„Oferta przetargowa na zakup ………. Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości – NIE OTWIERAĆ”
pod adresem Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 27 września 2019 r. roku godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu).

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688 lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14.00.

Brak możliwości komentowania.