Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego

Syndyk Masy Upadłości Sylwestra Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:

1. hali stalowej ,produkcyjno – magazynowa o pow. użytkowej 1375 m2 posadowiona na działce gruntu Nr 1789 o powierzchni8075 m2 stanowiącej prawo wieczystego użytkowania do dnia 28 grudnia 2094 r., położonej we wsi Siedliszcze. – nr KW LU1C/00073656/7 za cenę nie niższą niż *250 000,00* *zł.*

Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją którego punku majątku dotyczą :

„Oferta przetargowa na zakup………. Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości

– NIE OTWIERAĆ”

pod adresem*Biuro Syndyka Ul. Metalurgiczna 9 B, 20-234 Lublin, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.roku godzina 13.30 *(liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu). Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 798 791 056 lub 691 300 688lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14.00.”

Brak możliwości komentowania.