Syndyk Masy Upadłości  Sylwestra Kowalskiego,

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Grill Pol w Chełmie ( sygn. akt. IX GUp 82/17) , ogłasza sprzedaż z wolnej reki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawa własności:

1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 795/3 o powierzchni  0,73 ha położonej w Woli Niemieckiej, gmina Niemce, wraz z zabudową o charakterze produkcyjno – magazynowym z zapleczem socjalno – biurowym o łącznej powierzchni użytkowej  3.573,97 m2.  – nr KW LU1I/00063629/2 za cenę nie niższą niż  1 750 000,00 zł.
 
2. Instalacji chłodniczej składającej się z 15 urządzeń , znajdującej się w Lubieńcu i oznaczoną pod pozycją ST 335, za cenę nie niższą niż 120 000,00 zł.
 
Powyższe nieruchomości i ruchomości oferowane są do sprzedaży oddzielnie                                                     
Pisemne oferty należy kierować w zapieczętowanej kopercie z adnotacją którego punku majątku dotyczą :
„Oferta  na zakup  ………. Grill Pol Sylwester Kowalski w upadłości
– NIE OTWIERAĆ”
 pod adresem Biuro Syndyka Ul. Podchorążych 36, 20-811 Lublin, w terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r.  godzina 13.30 (liczy się data wpływu oferty do Sekretariatu) otwarcie ofert 12 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 691 300 688, lub 798 791 056  lub w biurze syndyka w dni powszednie w godzinach 8:00 – 14.00.

Brak możliwości komentowania.