Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach

SyndykAnety Waśko, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w Jaroszewicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty, wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności w stosunku do Claus Sp. z o.o. z siedzibą w Bełżycach ( uprzednio Tava Sp. z o.o.), w wysokości 145 090,80 zł wynikającej z tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie dnia 23 maja 2017 r. w sprawie sygn. akt VI Nc-e 578840/17, za kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych) Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup wierzytelności w Jaroszewiczach Aneta Waśko Hurtex Hurtownia Odzieży Używanej w upadłości likwidacyjnej w Jaroszewiczach”, pod adresem:

Biuro Syndyka, ul. Metalurgiczna 9B, 20-234 Lublin, w terminie do 10 stycznia 2019 r ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty dostępne są w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B od 9.00 do13.00 (tel: 798 791 056).

Brak możliwości komentowania.