Syndyk Małgorzaty Gębki

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

1). udziału 24/64 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00084879/2, w skład której wchodzą następujące działki

– rolne działki gruntu nr 708,709/4, 893 i 894 o łącznej powierzchni 1,0046 ha –

na podstawie sporządzonego na zlecenie syndyka operatu szacunkowego wartości przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Henryka Kufla, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 110 506 zł. , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 41 439,75 zł.

– rolne działki gruntu nr 2940,510,895,898 o łącznej powierzchni 0,42 ha –

na podstawie sporządzonego na zlecenie syndyka operatu szacunkowego wartości przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Henryka Kufla, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 20 000 zł. , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 7 500 zł.

 

2). udziału ½ w nieruchomości, dla której Sad rejonowy Lublin – wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00092216/6 o powierzchni 0,44 ha.-

na zlecenie syndyka operatu szacunkowego wartości przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Henryka Kufla, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 230 000 zł., , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 115 000 zł.

 

3). nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/000/92217/3 w skład kroje wchodzą następujące działki

– rolne działki gruntu nr 883,886 o łącznej powierzchni 0,4120 ha –

na podstawie sporządzonego na zlecenie syndyka operatu szacunkowego wartości przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Henryka Kufla, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 45 320 zł.

– rolne działki gruntu nr 883 i 2948 o łącznej powierzchni 0,55 ha –

na podstawie sporządzonego na zlecenie syndyka operatu szacunkowego wartości przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Henryka Kufla, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 27 000 zł.

Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania.

 

W przypadku nieruchomości nr 2 drugi współwłaściciel wyraża zgodę na sprzedaż swojego udziału w tej samej cenie co cena oszacowania.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości nr …….” pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 16 lipca 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) . Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.

Brak możliwości komentowania.