Syndyk Haliny Ciempiel

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki – udział ½ w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 90 o pow. 0,2495 ha położonej w Pasiece Gm. Kraśnik, wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 3 000 zł., , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 1 500 zł. Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania.

.  Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości w Pasiece” pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 28 stycznia 2022 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .  Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.”

Brak możliwości komentowania.