Ogłoszenie Euro Marketing

NIEAKTUALNE

Syndyk Euro Marketing Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Lublinie przy ul. Metalurgicznej 9B ogłasza pisemny przetarg ofertowy, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami zlokalizowanymi w Lublinie, przy ul. Warszawskiej 129 na następujących warunkach :

1. Przedmiotem sprzedaży w trybie przetargowym są nieruchomości zabudowane budynkami zlokalizowane w Lublinie, przy ul. Warszawskiej, szczegółowo opisane w operacie szacunkowym Euro Marketing Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie z dnia 9 lipca 2013 roku, sporządzonym przez firmę Renoma Sp. z o.o. Dla nieruchomości, będących składnikiem przedmiotu przetargu Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr LU1I/00086909/6:


2. Sprzedaż przedmiotu określonego w pkt. 1 nastąpi za cenę nie niższą od ceny wywoławczej to jest kwoty 4.443.500,00 zł netto + VAT 23% (cztery miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 netto), przy czym oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.
Wadium wynosi 444 350,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Euro Marketing Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w banku BNP Paribas Nr 03 1600 1446 0003 0513 0205 6001 – z dopiskiem: wadium przetarg, w terminie zakreślonym do składania ofert ( decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ).
Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została zatwierdzona przez Sędziego komisarza , na podstawie wyboru dokonanego przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki . Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości Euro Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie w przypadkach wskazanych w punkcie 19.

3. Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne.

4. Oferty należy kierować w zapieczętowanej nieprzezroczystej kopercie o formacie nie mniejszym niż A4 , umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie , z adnotacją
„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Lublinie Euro Marketing Sp. z o.o. w Lublinie – NIE OTWIERAĆ”
pod adresem Sąd Rejonowy – Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku , (biuro Podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego), ul. Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik w terminie do dnia 12 stycznia 2015 roku (liczy się data wpływu oferty do Sądu). Warunki przetargu zostaną również podane w obwieszczeniu zamieszczonym w Gazecie Wyborczej w wydaniu lokalnym, oraz na portalu internetowym www.gratka.pl, przy czym obwieszczenie winno ukazać się co najmniej na 30 dni przed terminem przetargu.

5. Oferentami nie mogą być : Syndyk, Sędzia komisarz, osoby wchodzące w skład zarządu upadłej Spółki oraz ich krewni i powinowaci .

6. Przetarg prowadzi Syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza .

7. Po rozpoznaniu ofert wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk, Sędzia komisarz dokonuje zatwierdzenia wyboru oferty w formie postanowienia na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty.

8. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego-Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik w dniu 14 stycznia 2015 r., o godzinie 09:00, w sali nr XXIV.

9. Syndykowi zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, po uprzednim uzyskaniu zgody Sędziego komisarza.

10. Na zarządzenie Sędziego komisarza może zostać przeprowadzona w razie konieczności ewentualna licytacja ustna, która odbędzie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu części pisemnej przetargu na posiedzeniu, na którym rozpoznane będą oferty, na następujących warunkach :
a) kwotę wywoławczą stanowić będzie najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji,
b) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji ( licytant) złoży ofertę korzystniejszą,
c) licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od kwoty wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują kwoty wyższe z tym , że podwyższenie kwoty nie może być mniejsze, niż ustalona kwota postąpienia,
d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 50.000,00 złotych ( pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji, który zaoferował najwyższą cenę , której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył ( trzecie powtórzenie zaoferowanej kwoty jest równoznaczne z jej przyjęciem). Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje sędzia komisarz.

11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę .

12. Ważna oferta powinna zawierać następujące dane :
a) dokładne określenie oferenta wraz z adresem ( imię i nazwisko bądź nazwa firmy z adresem siedziby i statusem prawnym ) numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium,
b) w przypadku przedsiębiorstw aktualny wypis z właściwych rejestrów ( KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ),
c) adres do korespondencji,
d) oferowaną cenę,
e) dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta ( odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów),
f) dowód wpłaty wadium w oryginale,
g) oświadczenie, że oferent nie jest osobą wskazaną w pkt.7, ani ich przedstawicielem,
h) zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu,
i) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz oświadczeniem, że jest mu znana sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu przetargu,
j) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.

13. Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert.

14. Oferta powinna być sporządzona wydrukiem komputerowym w języku polskim.

15. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

16. Syndyk zawiera z wybranym oferentem umowę sprzedaży w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta.

17. Wybrany oferent obowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu sprzedaży przedmiotu przetargu.

18. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży.

19. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wskazanym w punkcie 16 z winy oferenta lub gdy oferent nie zapłaci całej ceny w terminie wskazanym w punkcie 17, wadium przechodzi na rzecz Masy Upadłości, a Sędzia komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu. Oferent, z którym nie doszło do zawarcia umowy nie może uczestniczyć w nowym przetargu.

20. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia opłat i kosztów związanych z nabyciem nieruchomości .

21. W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

22. Ze szczegółowym wykazem majątku, wyceną rzeczoznawcy wraz z załącznikami oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka Euro Marketing Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Lublinie ul. Metalurgiczna 9B, codziennie w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 ( tel. 81 44 50 302 ) lub w Sądzie Rejonowym -Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, w aktach sprawy IX GUp 6/13.

Brak możliwości komentowania.